Payment

หมายเลขคำสั่งซื้อ (Order No.)*

ชื่อของคุณ (Your Name)*

อีเมล (E-Mail)*

เบอร์โทรศัพท์ (Mobile / Telephone No.)*

ช่องทางการชำระเงิน*

วันที่ชำระเงิน (Date of Payment)*

เวลา (Time HH:MM)*

จำนวนเงิน (Amount)*

หมายเหตุ

แจ้งการชำระเงิน

เรียน ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ

การแจ้งการชำระเงินนี้สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยท่านสามารถถ่ายรูปหรือสแกนสลิปหรือหลักฐานการโอนเงิน พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแล้วส่งเข้ามาหาเราได้ที่หน้านี้ และเมื่อการตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง


The Office


วันและเวลาทำการ (Business Hours)

  •  จันทร์ – ศุกร์ (เวลา 09:00 – 23:00 น.)
  •  เสาร์ – อาทิตย์ (เวลา 09:00 – 23:00 น.)